Zaznacz stronę

Platforma Szkoleniowa Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO | Training Platform of the Polish ISTDP SENTIO Institute

bald-head-side-view-with-three-question-marks

For whom were the trainings created?

These trainings contain content and materials of high professional value in the field of conducting therapeutic process in the ISTDP stream.

read more...

This does not mean, however, that they are intended only for psychotherapists. Many of the issues and techniques discussed in the trainings can be successfully used in the work of doctors, coaches, psychologists, psychiatrists and anywhere else where there are interactions of help and support. A great example of this is the approach to observing, regulating and managing anxiety by the client.

hide...

goal

What is the purpose of training videos?

While caring for their patients, therapists often struggle with various difficulties in their work.

read more...

The mission of the Polish Institute of ISTDP SENTIO is to give them the opportunity to gain knowledge and tools to better understand the processes that occur in the patient and therapist during psychotherapy. This enables a deeper understanding of the processes occurring in the therapeutic relationship and increases the effectiveness of the therapeutic process. To this end, we have invited experts with extensive professional experience, knowledge and didactic skills, who explain in an orderly yet very clear way the complex phenomena occurring during psychotherapy.

hide...

lecture

How were the trainings created?

Trainings were implemented in online form through an application to create video conferences, so part of each of them is also a record of the dialogue with participants.

read more...

In our view this adds value to the training. Capturing the training online and making it available for purchase so that this knowledge can be used at any time addresses a need raised by many mental health professionals. It also allows you to revisit the training content multiple times deepening your understanding. We hope that the training will support you in your work increasing its effectiveness and thus your professional satisfaction.

hide...

.

bald-head-side-view-with-three-question-marks

Dla kogo powstały szkolenia?

Prezentowane szkolenia zawierają treści i materiały o wysokich wartościach merytorycznych z zakresu prowadzenia procesu terapeutycznego w nurcie ISTDP.

czytaj więcej...

Nie oznacza to jednak, że są przeznaczone jedynie dla psychoterapeutów. Wiele zagadnień i technik poruszanych w szkoleniach z powodzeniem może być wykorzystywanych w pracy lekarzy, coachów, psychologów, psychiatrów i wszędzie tam gdzie dochodzi do interakcji o charakterze pomocowym i wsparcioym. Świetnym przykładem może tu być podejście do obserwacji, regulacji i radzenia sobie z lękiem przez klienta.

ukryj...

goal

Jaki jest cel filmów szkoleniowych?

Terapeuci troszcząc się o swoich pacjentów często zmagają się z różnymi trudnościami w swojej pracy.

czytaj więcej...

Misją Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO jest stwarzanie im możliwości zdobywania wiedzy i narzędzi do lepszego rozumienia procesów, które zachodzą w pacjencie a także w terapeucie w trakcie psychoterapii. Umożliwia to głębsze rozumienie procesów zachodzących w relacji terapeutycznej i zwiększa efektywność prowadzonego procesu terapeutycznego. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy ekspertów z ogromnym doświadczeniem zawodowym, wiedzą i umiejętnościami dydaktycznymi, którzy w uporządkowany, a zarazem bardzo klarowny sposób tłumaczą skomplikowane zjawiska zachodzące podczas psychoterapii.

ukryj...

lecture

Jak powstały szkolenia?

Szkolenia zrealizowane zostały w formie online poprzez aplikację do tworzenia wideokonferencji, dlatego częścią każdego z nich jest również zapis dialogu z uczestnikami.

czytaj więcej...

W naszym przekonaniu stanowi to wartość dodaną szkolenia. Utrwalenie szkoleń online i umożliwienie ich zakupu, tak aby można było w dowolnym momencie skorzystać z tej wiedzy, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Umożliwia to również wielokrotne powracanie do treści szkolenia pogłębiając ich rozumienie. Mamy nadzieję, że szkolenia będą dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

ukryj...

Szkolenia i kursy przeznaczone dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego