Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Usługodawcę oraz Platformę szkoleniową danych osobowych Użytkowników, prawa przysługujące Użytkownikom oraz obowiązki Usługodawcy jako Administratora danych osobowych.
 2. Do niniejszej Polityki prywatności zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Platformy szkoleniowej „szkolenia.polskiinstytutistdp.pl”. Słowa  odpowiadające definicjom zawartym w § 1 Regulaminu Platformy szkoleniowej „szkolenia.polskiinstytutistdp.pl” należy rozumieć w sposób
  tam opisany, o ile rozpoczynają się od dużej litery.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Platformy Szkoleniowej: szkolenia.polskiinstytutistdp.pl czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników jest: Renata Gehrke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Psychologiczna Renata Gehrke” w Wejherowie (84-200) przy ul. Wałowej 30/23, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 588-173-17-45, REGON: 220706920, adres e-mail: istdp.psychoterapia@gmail.com,

Cel przetwarzania

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Platformy szkoleniowej. Powyższe oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
– zarejestrowania Konta na Platformie szkoleniowej przez Użytkownika,
– złożenia Zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy o sprzedaż Usług,
– realizacji Zamówienia,
– dokonania rozliczeń,
– korzystania przez Użytkownika z Usług, w tym Newslettera, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymanie Newslettera,
– korzystania przez Klienta z procedury reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,
– korzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu.

Szczegółowe cele przetwarzania danych

1. Prowadzenie Platformy Szkoleniowej szkolenia.polskiinstytutistdp.pl
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu zapewnienia funkcjonalności Platformy szkoleniowej a w szczególności zapewnienie możliwości zarejestrowania Użytkownika w serwisie oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywania komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną.

2. Realizacja sprzedaży
Dane Użytkownika, który zdecyduje się na zakup usług w ramach Platformy Szkoleniowej, będą przetwarzane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Użytkownika płatności, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienie Użytkownikowi skorzystanie z praw wskazanych w regulaminie Platformy szkoleniowej.

3. Cele marketingowe
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są Przez Usługodawcę dla celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług Usługodawcy. W tym celu Usługodawca dokonuje czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na prawa lub wolności Użytkownika ani nie będzie w inny podobny sposób na nie wpływać.

4. Badanie satysfakcji Użytkowników i Klientów Platformy szkoleniowej
W celu doskonalenia oferty produktowej Usługodawcy, podnoszenia jej jakości, dostosowywania do oczekiwań i wymagań Użytkowników i Klientów, Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach analitycznych i statystycznych.

Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, Usługodawca będzie wykorzystywał adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika w celu komunikowania oferty handlowej produktów Usługodawcy.

Podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i udostępnianie odbiorcom za jego uprzednią zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji Użytkownika na Platformie szkoleniowej.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie Użytkownika na Platformie szkoleniowej oraz ogranicza dostęp do składania Zamówień i dokonywania zakupów Usług przez Platformę szkoleniową.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych
– bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania lub wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Konto Użytkownika na Platformie szkoleniowej zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcy. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

b) Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych spowoduje, że Konto Użytkownika na Platformie szkoleniowej zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcę.
c) Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych, zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Konto Użytkownika na Platformie szkoleniowej zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcę.
d) Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych, zarówno przez określony czas oraz w określonym zakresie, a Usługodawca będzie zobowiązany zachować się zgodnie z żądaniem Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
e) Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca poprawił lub sprostował dane osobowe Użytkownika.
f) Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca przekazał posiadane dane Użytkownika do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą przez adres e-mail: istdp.psychoterapia@gmail.com, podając nazwę i adres podmiotu, do którego Usługodawca ma przekazać dane osobowe Użytkownika oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
g) Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Usługodawcy informacji o zakresie przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika.

5. Usługodawca ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Usługodawcę działaniach.

Rodzaj przetwarzania danych

Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się na Platformie szkoleniowej oraz korzystania z Usług:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– nazwa konta,
– telefon kontaktowy (dodatkowo)
– numer IP Użytkownika.

2. Składania Zamówień:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– nazwa konta,
– w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i niezupełnej osoby prawnej (firmy) – dane adresowe w postaci: nazwy firmy, NIP,
– numer IP Użytkownika.
3. Dane podawane przez Użytkownika podczas procedury reklamacji:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– nazwa konta,
– numer Zamówienia,
– datę złożenia zamówienia
– inne dane kontaktowe, w tym numer telefonu

Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są do czasu usunięcia Konta Użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić przez Użytkownika, a także w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.
2. Po usunięciu Konta, Usługodawca i Platforma szkoleniowa pozostawią wyłącznie informacje dozwolone przez prawo.
3. Poszczególne dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujący sposób:
a) rejestracja na Platformie szkoleniowej – przez okres jaki Użytkownik jest zarejestrowany– do czasu usunięcia konta z Platformy szkoleniowej; po tym okresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach rachunkowych, księgowych i rozliczeniowych, jednak nie dłużej niż 10 lat;
b) zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Użytkownika tej zgody; po tym okresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach rachunkowych, księgowych i rozliczeniowych, , jednak nie dłużej niż 10 lat;
c) realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach rachunkowych, księgowych i rozliczeniowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
d) udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku Użytkownika lub Klienta Platformy Szkoleniowej – przez okres jaki Użytkownika jest zarejestrowany– do czasu usunięcia konta z Platformy Szkoleniowej; po tym okresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach rachunkowych, księgowych i rozliczeniowych, , jednak nie dłużej niż 10 lat. W odniesieniu do niezarejestrowanych Użytkowników lub Klientów Platformy Szkoleniowej, przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

e) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Platformy Szkoleniowej (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej Usługodawcy – przez cały okres kiedy jest Użytkownikiem lub klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od daty usunięcia konta na Platformie szkoleniowej lub zaprzestania z korzystania z Usług oferowanych na Platformie szkoleniowej. 

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Usługodawcę podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w zakresie niezbędnym dla realizacji Usług.
  2. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
  3. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może zgłaszać do Usługodawcy za pomocą wiadomości e-mail na adres: istdp.psychoterapia@gmail.com

Pliki cookies

 1. Portal szkoleniowy używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Platformy szkoleniowej do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Portal szkoleniowy w celu:
  a) dostosowania zawartości Portalu szkoleniowego do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Portalu szkoleniowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Portal szkoleniowy, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Portalu szkoleniowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Portalu szkoleniowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 4. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Sklepu Internetowego. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (zmienne Local Storage).
 5. W ramach Portalu szkoleniowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu szkoleniowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu szkoleniowego;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu szkoleniowego;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu szkoleniowego;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Użytkownik pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu Internetowego itp.

6. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były instalowane na jego urządzeniu, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
a) W przeglądarce Microsoft Edge należy: wybrać z menu głównego pozycję „Ustawienia”, a następnie pozycję „Wyświetl ustawienia zaawansowane” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność i usługi”,
b) W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”,
c) W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane”, a potem “Ciasteczka”,
d) W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”,
e) W przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję “Safari”, a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać “Blokuj cookies”.
Powyższe sposoby na niewyrażenie zgody mogą ulec zmianie. Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu szkoleniowym.

Data aktualizacji: 20.01.2021